Regulamin

Dietetyka i Żywienie Medyczne

 
SKRÓCONA INFORMACJA § RODO §
PEŁNA INFORMACJA § RODO §
POLITYKA PRYWATNOŚCI
REGULAMIN
DANE KONTAKTOWE
MONITORING

Regulamin


   

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  § 1

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Health Inn Med (Poland) spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 107/4, 50-307 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000743822, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) wynoszącym 20 000 PLN, numer NIP 897-185-81-84, numer REGON: 380971456. Tel.+48 511-580-570 (koszt połączenia według taryfy operatora), adres e-mail: kontakt@inn-med.pl

  2. Świadczone usługi internetowe polegają na:
   1. rezerwacji online wizyt realizowanych stacjonarnie przez Health Inn Med Sp. z o. o.realizowanych w siedzibie lub w innym miejscu wskazanym przez usługodawcę. Rezerwację terminów wykonuję się poprzez wybór na stronie inn-med.pl opcji: UMÓW WIZYTĘ.
   2. świadczenia usług online w tym:
    1. konsultacji on-line formie, doradztwa specjalistycznego przy wykorzystaniu narzędzi porozumiewania się na odległość tj. wideokonsultacja, telekonsultacja, konsultacje przez pocztę e-mail, czat oraz konsultacja przy wykorzystaniu portali stworzonych w tym celu. 
    2. Układnie indywidualnych jadłospisów (planów żywieniowych) on-line (zwanych dalej dieta on-line)
   3. sprzedaży produktów i usług na stronie internetowej inn-med.pl. Zakpu produktów i usług wykonuje się przez wybór na stronie internetowej opcji: DODAJ DO KOSZYKA
  3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn zm.)
  4. Regulamin stosuje się w powiązaniu z charakterystyką usług i produktów opisanych na stronie internetowej inn-med.pl.
  5. Regulamin ten ma zastosowanie wraz z Regulaminami promocji dla produktów i usług objętych promocją.
  6. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu.
  7. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony Klientowi w formie elektronicznej na stronie internetowej https://inn-med.pl/regulamin/
  8. Podane w ofercie ceny, są cenami brutto (uwzględniające podatek VAT) w walucie polskiej.

  § 2

  Prawa i obowiązki Usługodawcy

  Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby świadczone przez niego konsultacje były na najwyższym poziomie merytorycznym. Jednocześnie usługodawca informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezastosowania się do treści niniejszego Regulaminu. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania się do zaleceń dietetycznych oraz niestosowania się do jadłospisu lub diety on-line

   II. DEFINICJE

   Akceptant– ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Usługodawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługodawcy lub Odbiorcy Płatności rozumie się przez to Akceptanta.

   Płatnik/Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta

   Serwis/Serwis Przelewy24– internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

   Płatność– dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Systemu. Każda płatność jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer Płatności, kwotę, Identyfikator, metodę.

   Instytucja pośrednicząca– dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem którego Płatnik przekazuje PayPro SA (PayPro) środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agent Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno – rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.

   Dzień Roboczy (Dzień Roboczy Dostawcy Odbiorcy)– dzień w godzinach pracy DialCom24, PayPro oraz Usługodawcy.

   Regulamin– oznacza pełną treść Regulaminu dostępnego na stronie https://inn-med.pl/regulamin/.

   RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

   Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z usług, w szczególności:

   • rezerwuje przez Internet wizyty, usługi oferowane przez Health Inn Med Sp. z o. o.

   • dokonuje zakupu produktów i usług na stronie internetowej.pl oraz stacjonarnie w miejscu pozostającym w dyspozycji Health Inn Med Sp. z o. o.

   Konsultacje online – są to usługi konsultacji specjalistycznych, wizyt specjalistycznych, terapii specjalistycznych przy wykorzystaniu narzędzi porozumiewania się na odległość tj. wideokonsultacja, telekonsultacja, konsultacje przez pocztę e-mail, czat oraz konsultacja przy wykorzystaniu portali stworzonych w tym celu.

   Dieta on-line –  jest to indywidualny jadłospis (plan żywieniowy) obejmujący zakres dni wskazany lub wybrany przez klienta. Jadłospis jest układany na podstawie danych dostarczonych przez klienta lub otrzymanych na drodze konsultacji on-line.

   Usługi on-line – są to traktowane łącznie usługi: Konsultacje on-line oraz Dieta on-line

   Umowa – oznacza: (1) umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie zamówionej usługi zgodnie z opisem na stronie internetowej lub (2) umowę zakupu produktu zawartą drogą elektroniczną, której przedmiotem jest sprzedaż produktu zgodnie z opisem na stronie internetowej.

   Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Health Inn Med Sp. z o. o.pod adresem internetowym inn-med.pl

   Usługa Rezerwacji– oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta polegającą na bezpłatnym rezerwowaniu przez Internet wizyt/usług, a szczegółowo określonych na stronie inn-med.pl. Usługa Rezerwacji jest realizowane poprzez wybór opcji UMÓW WIZYTĘ

   Sprzedaż– oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną lub przeniesienie na kupującego własności rzeczy. Sprzedaż produktów i usług jest realizowane poprzez wybór na stronie internetowej inn-med.pl opcji: DODAJ DO KOSZYKA.

   Usługodawca– oznacza Health Inn Med Spółkę z o. o.z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 107 lok 4, 50-071 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000743822, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) wynoszącym 20 000 PLN, numer NIP 897-185-81-84, numer REGON: 380971456.

   System Rezerwacji– oznacza system rezerwacji online z którego korzysta Usługodawca w celu świadczenia Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

   Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

   Zamówienie– oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy zakupu Produktu, Produktów, Konsultacji, Usługi lub Usług z Usługodawcą. Oświadczenie takie może być składane telefonicznie, mailowo, przez formularz internetowy, a także przez dokonanie rezerwacji terminu przy użyciu System Rezerwacji

   Produkt– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.

   Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu lub Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego na stronie inn-med.pl. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

    III. WYMAGANIA TECHNICZNE

    1. Warunkiem korzystania ze wszystkich usług świadczonych drogą internetową jest posiadanie urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

     1. dostęp do sieci Internet,

     2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, akceptująca pliki typu cookie,

     3. posiadanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego.

     4. ponad to w  przypadku wideokonsultacji konieczne jest posiadanie urządzenia z mikrofonem, głośnikami i kamerą.

    IV. USŁUGI ON-LINE

    § 1

    Zamówienie usługi

    1. Konsultacje on-line mogą zostać zakupione przez system Rezerwacji on-line opisany w p.V niniejszego regulaminu.
    2. Usługi on-line są wyłączone z rezerwacji telefonicznej.

    § 2

    Prawa i obowiązki Usługodawcy

    1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby świadczone przez niego Usługi on-line były wykonywane terminowo i  na najwyższym poziomie technicznym i merytorycznym. Jednocześnie usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne nie leżące po stronie Usługodawcy, wynikające z przyczyn obiektywnie niezależnych (tj. przerwy w dostawie prądu, awaria sieci internetowej itp.).
    2. W przypadku wystąpienia problemów z realizacją usług on-line z powodów niezależnych od Usługodawcy: Usługodawca zaproponuje Klientowi najbliższy, dogodny termin realizacji zakupionej Usługi on-line lub umożliwi rezygnację z Usługi on-line bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Klienta. 

    § 3

    Warunki korzystania z Konsultacji

    1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Konsultacji on-line.
    2. W przypadku braku możliwości świadczenia Konsultacji on-line, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i wskaże termin, w którym Konsultacja on-line będzie dostępna.
    3. Konsultacje on-line osób niepełnoletnich mogą odbywać się wyłącznie w obecności pełnoprawnego opiekuna.
    4. Korzystanie z konsultacji on-line jest odpłatne.
    5. Do skorzystania z konsultacji online konieczne jest spełnienie wymagań technicznych opisanych w pkt III Regulaminu.
    6. Warunkiem świadczenia konsultacji online przez Usługodawcę jest wyrażenie przez klienta zgody na udostępnienie danych osobowych, takich jak danych dotyczących stanu zdrowia, danych genetycznych i danych biometrycznych. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich podania konsultacja może nie zostać zrealizowana lub będzie zrealizowana w niepełnym wymiarze. Szczegółowa informacja dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresami:  https://inn-med.pl/rodo/ oraz https://inn-med.pl/polityka-prywatnosci/

    § 4

    Cena i oferowane metody płatności

    1. Ceny Usług on-line dostępne są na stronie internetowej Usługodawcy (https://inn-med.pl/cennk)
    2. Cennik dostępny na stronie internetowej nie obowiązuje przy rezerwacji usług przez portal znanylekarz.pl. Przy rezerwacji konsultacji przez portal znanylekarz.pl obowiązują ceny oraz regulamin zamieszczony na portalu znanylekarz.pl.
    3. Zapłata za Usługi online jest możliwa tylko przez serwis on-line (Serwis Przelewy24, szczegóły dostępne w VII Regulaminu). W przypadku diety on-line dopuszcza się również formę przelewu tradycyjnego na konto wskazane przez Usługodawcę.
    4. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient jednocześnie wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Usługodawcę dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

    § 5

    Przepisy szczegółowe – Dieta on-line

    1. Do skorzystania z usługi ułożenia diety on-line konieczne jest wypełnienie formularza online, który zostanie dostarczony na adres e-mail wskazany  w trakcie składania Zamówienia. Usługa Diety on-line może także zostać poprzedzona konsultacją on-line (wideokonsultacją lub konsultacją stacjonarną w gabinecie Usługodawcy – w tym wypadku wypełnienie formularza nie jest konieczne.
    2. Warunkiem zakupu Diety on-line jest złożenie zamówienia oraz uregulowanie płatności za Dietę on-line przez Klienta:
     1. Dieta on-line nie poprzedzona wizytą: Usługodawca po zakupie Diety on-line wysyła formularz na adres e-mail. Po otrzymaniu wypełnionego formularza Usługodawca przystępuje do ułożenia planu żywieniowego w oparciu o otrzymane informacje oraz przedłożoną dokumentację.
     2. Dieta on-line poprzedzona konsultacją stacjonarną w gabinecie lub wideokonsultacją. Wypełnienie formularza nie jest konieczne. Usługodawca przystępuje do ułożenia Diety on-line niezwłocznie po otrzymaniu płatności.
    3. Usługodawca opracowuje Dietę on-line dla Klienta w terminie do 14 dni roboczych. Termin liczony jest od dnia otrzymania formularza (dla Dieta on-line nie poprzedzona wizytą) lub otrzymania płatności (dla Dieta on-line poprzedzona konsultacją stacjonarną w gabinecie lub wideokonsultacją). W szczególnych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużeniu czasu opracowania i przesłania Diety on-line, o czym Klient zostanie powiadomiony poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Zamówieniu.
    4. Odbiór Diety on-line. Usługodawca przewiduje dwie formy odbioru. Wybór formy odbiorunastępuje w momencie składania zamówienia. Klient do czasu otrzymania Diety on-line może zmienić formę odbioru.
     1. forma elektroniczna. Dieta on-line zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Zamówieniu
     2. forma fizyczna (wydrukowany i oprawiony dokument). Dieta on-line zostanie wręczony (forma fizyczna) i szczegółowo omówiony w trakcie wizyty stacjonarnej (koszt wizyty według cennika dostępny na stronie Usługodawcy).
    5. Warunkiem świadczenia Diety online przez Usługodawcę jest wyrażenie przez klienta zgody na udostępnienie danych osobowych, takich jak danych dotyczących stanu zdrowia, danych genetycznych i danych biometrycznych. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich podania konsultacja może nie zostać zrealizowana lub będzie zrealizowana w niepełnym wymiarze. Szczegółowa informacja dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresami:  https://inn-med.pl/rodo/ oraz https://inn-med.pl/polityka-prywatnosci/

    § 6

    Odstąpienie od umowy

    1. Do czasu realizacji usługi klient może odstąpić od umowy poprzez anulowanie rezerwacji (w rozdziale V Regulaminu, §4). Anulowanie rezerwacji następuje na zasadach opisanych szczegółowo w rozdziale V Regulaminu, §4 Anulowanie rezerwacji.
    2. W przypadku konsultacji on-line (szczególnie: wideokonsultacji, telekonsultacji i konsultacji przez e-mail), gdy usługa zostanie wykonana przed terminem 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient nie ma prawa do dostąpienia od Umowy zawartej poza lokalem Usługodawcy w terminie 14 dni. Zastosowanie maj tutaj art 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.
    3. W przypadku Diety on-line. Jako, że dieta on-line jest przedmiotem nieprefabrykowanym, dostosowanym indywidualnie do Klienta – Klient nie ma prawa do dostąpienia od Umowy zawartej poza lokalem Usługodawcy w terminie 14 dni. Zastosowanie ma tutaj art 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta.
    4. W obu powyższych przypadkach (pkt 2 i 3)  Klient zostanie poinformowany o braku możliwości odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem świadczenia. Usługi będą świadczone dopiero po wyrażeniu wyraźnej zgody konsumenta.

    V. REZERWACJE ON-LINE

    § 1

    Rodzaj i zakres usługi podlegający rezerwacji

    1. Usługodawca udostępnia możliwość rezerwacji wizyt/usług przez Internet zgodnie z opisem na stronie Usługodawcy

    2. Świadczenie Usługi Rezerwacji możliwe jest wyłącznie po wprowadzeniu przez Klienta adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego za pośrednictwem formularza rejestracyjnego oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu.

    3. Korzystanie z Usługi Rezerwacji jest dobrowolne i bezpłatne.

    4. Usługodawca w celu świadczenia Usługi Rezerwacji korzysta z systemu rezerwacji wizyt przez Internet udostępnionego przez zewnętrznych operatorów rezerwacji.

    § 2

    Okres obowiązywania i rozwiązania umowy

    1. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury rezerwacji Klienta, zgodnie z pkt. 5 poniżej na czas nieoznaczony.

    2. Umowa wygasa z chwilą wykonania usługi na rzecz Klienta.

    3. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

     1. naruszenia przez Klienta przepisów prawa,

     2. stwierdzenia, że Klient korzysta z Usługi Rezerwacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku trzykrotnego braku odwołania wizyty wcześniej zarezerwowanej przez Klienta za pośrednictwem systemu rezerwacji online,

     3. prowadzenia przez Klienta działań naruszających lub zagrażających bezpieczeństwu systemu rezerwacji online.

     4. braku wpłaty ustalonej kwoty.

     5. rezerwacji usługi w datach niedostępnych.

     6. wprowadzenie przez Klienta nieprawdziwych danych w formularzu rezerwacyjnym

    § 3

    Rezerwacja usługi przez Klienta

    1. Usługa Rezerwacji jest dostępna przez stronę usługodawcy lub przez portal: znanykekarz.pl.

    2. Do korzystania z Usługi Rezerwacji konieczne jest posiadanie unikalnego adresu poczty elektronicznej oraz telefonu komórkowego.

    3. Rezerwacja Klienta obejmuje następujące kroki:

     1. Wybór terminu z listy terminów dostępnych na stronie internetowej.

     2. Następnie klient wprowadza wymagane dane (pełne imię oraz nazwisko) i informacje za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy, w szczególności podaje unikalny adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego.

     3. Po zakończonej rezerwacji, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta/lub numer telefonu Klienta wiadomość obejmującą potwierdzenie procedury rejestracji.

    1. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego Klient zobowiązuje się do dokonania aktualizacji, co zapewni możliwość prawidłowego świadczenia Usługi Rezerwacji.

    2. Klient zobowiązuje się podać aktywny adres e-mail, z którego korzysta systematycznie odczytując wiadomości.

    §4

    Anulowanie rezerwacji

    1. Klient może anulować rezerwację poprzez:

     1. odpowiedni link w treści maila otrzymany wraz z potwierdzeniem rezerwacji

     2. telefonicznie kontaktując się z usługodawcą

     3. wysłanie maila na adres kontakt@healtinnmed.pl, korzystając z poniższego wzoru (wykorzystanie wzoru jest opcjonalne):

    Wzór treści maila dot. anulowania rezerwacji

    Informuję o moim odstąpieniu od umowy rezerwacji.

    nazwa usługi: …………………………………………

    zarezerwowany termin …………………………………………

    imię i nazwisko osoby rezerwującej …………………………………………

    1. Bezpłatne anulowanie rezerwacji jest dostępne nie później niż 24 godziny przed umówioną wizytą lub przed terminem realizacji usługi. Za datę anulowania rezerwacji uznaje się termin skutecznego podjęcia działań mających na celu anulowanie rezerwacji tj: data użycia hiperłącza do anulowania rezerwacji, data rozmowy telefonicznej lub data wysłania maila.

    2. Anulowanie rejestracji, o którym mowa w punkcie powyżej jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usługi.

    § 5

    Płatność za usługi rezerwowane przez System Rezerwacji

    1. Klient może dokonać zapłaty z usługi zarezerwowane:

     1. poprzez Serwis płatności internetowych dostarczonych przez Platnosci24 w trakcie wykonywania rezerwacji, który podlega regulacją zapisanym w rozdziale VII. PŁATNOŚCI INTERNETOWE niniejszego Regulaminu.

     2. w miejscu świadczenia usługi:

      • bezgotówkowo kartą płatniczą, kartą kredytową, przy użyciu urządzeń mobilnych

      • gotówką.

    § 6

    Obowiązku Usługodawcy

    1. W związku ze świadczeniem Usługi Rezerwacji opisanej w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zobowiązany jest do:

     1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

     2. świadczenia Usługi Rezerwacji z należytą starannością.

    2. W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do Usługi Rezerwacji lub wskutek awarii Systemu Rezerwacji online uniemożliwiający rezerwacje wizyty przez Klienta, Usługodawca zobowiązany będzie do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z Usługi Rezerwacji oraz jakiekolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do systemu rezerwacji online, awarią łączy telekomunikacyjnych, poza przypadkami, gdy do takiego zdarzenia doszłoby z winy umyślnej Usługodawcy.

    3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

    4. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usługi Rezerwacji. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi Rezerwacji spowodowaną przyczynami technicznymi leżącymi po stronie Klienta lub podmiotu trzeciego.

    § 7

    Obowiązki Klienta

    1. W związku z korzystaniem z Usługi Rezerwacji, Klient zobowiązany jest do:

     1. przestrzegania postanowień Regulaminu.

     2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej.

     3. prawidłowego określenia i aktualizowania danych Klienta, w tym w szczególności adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego.

     4. niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi Rezerwacji.

     5. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu systemu rezerwacji online lub systemów komputerowych osób trzecich.

     6. niewykorzystywania systemu rezerwacji online bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z Internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.

     7. zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu.

    2. Ponadto, w związku z korzystaniem z Usługi Rezerwacji, Klient:

     1. oświadcza, iż podane przez niego podczas rezerwacji dane są aktualne i zgodne z prawdą, a w przypadku ich zmiany zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji,

    § 8

    Odpowiedzialność

    1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi Rezerwacji wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

    2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi Rezerwacji wynikający z błędnej rejestracji Klienta.

    3. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:

    4. naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,

    5. niewłaściwego wykorzystania przez Klienta z Usługi Rezerwacji, w szczególności korzystania z Usługi Rezerwacji w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi w ramach Regulaminu,

    6. nieznajomością przez Klienta przepisów prawa lub wykorzystania przez Klienta Usługi Rezerwacji do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami,

    7. braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.

    8. Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi lub osobie trzeciej w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi Rezerwacji on-line, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z:

     1. zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu systemu rezerwacji online lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta,

     2. wprowadzeniem do systemu rezerwacji online lub systemu informatycznego Klienta jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym związanym ze zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Klienta.

    9. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z wadami (usterkami) systemu rezerwacji online, brakiem działania lub niewłaściwym działaniem, awariami, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usługi Rezerwacji spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) systemu rezerwacji online lub jakiegokolwiek jego elementu.

    10. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.

    11. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę w postaci utraconych korzyści Klienta.

    12. Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Klientowi umyślnie.

    § 9

    Administrowanie danymi osobowymi w procesie rezerwacji on-line

    Administratorem danych osobowych Klientów jest:

    • Usługodawca: Health Inn Med Sp. z o. o.z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 107 lok 4, 50-307
    • operator systemu rezerwacji – ZnanyLekarz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.
    • operator płatności
    • operatorzy płatności przelewy24: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu. adres: ul. Kanclerskiej 15, 60-327, Poznań.

    Dane są zarządzane zgodnie z polityką prywatności Health Inn Med Sp. z o. o.  (https://inn-med.pl/polityka-prywatnosci/) oraz zgodnie z polityką prywatności ZnanyLekarz sp. z o.o.,  PayPro Spółka Akcyjna.

    System Rezerwacji przekazuje dane osobowe do Usługodawcy celem realizacji zamówionej usługi.

    Usługodawca nie odpowiada, za politykę prywatności stosowaną u partnerów. Klient dokonując rezerwacji (korzystając z Usługi Rezerwacji) akceptuje politykę prywatności dostawcy Systemu Rezerwacji. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, iż dopełnia wszelkich starań w celu przetwarzania danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

    § 10

    Zakaz działań bezprawnych

    1. Klient nie może korzystać z Usługi Rezerwacji świadczonej przez Usługodawcę w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania. W szczególności zabronione jest:

    2. korzystanie z systemu rezerwacji online w celu destabilizacji pracy, poufności lub integralności samego systemu rezerwacji online, innych systemów komputerowych należących do Usługodawcy lub osób trzecich, naruszenia integralności lub poufności danych zgromadzonych w takich systemach informatycznych,

    3. Klient może korzystać z Usługi Rezerwacji wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie.

     

    VI. ZAKUPY ON-LINE

    § 1

    Informacje ogólne

    1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

    2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

    3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

    4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

    § 2

    Zakupy, płatności i dostawa

    1. Wszystkie Zamówienia w sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty

    2. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić usługodawcy cenę.

    3. Dostępne formy płatności za zakupy:

     1. Serwis płatności internetowych dostarczonych przez Platnosci24 (szczegóły: rozdział VII. PŁATNOŚCI niniejszego Regulaminu)

     2. Płatność za pobraniem (jeśli opcja jest dostępna przy składaniu zamówienia)

     3. Płatność przelewem na konto Usługodawcy (jeśli opcja jest dostępna przy składaniu zamówienia)

    4. Klient wybierający sposób Płatność przelewem na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu.

    5. Usługi będą uruchamiane terminie do 7 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie

    6. Dostawa zakupionych produktów zostanie wykonana zgodnie z zadeklarowanym terminem wskazanym przy opisie produktu na stronie internetowej. Przy braku deklaracji terminu, dostawa produktu zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi realizowana będzie niezwłocznie i nastąpi nie później niż do 30 dni.

    7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy zadeklarowany termin.

    8. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby przesyłka była starannie i należycie zapakowana, niemniej Klient jest zobowiązany, aby sprawdzić stan przesyłki w chwili odbioru przy kurierze. Ewentualne uszkodzenie towaru należy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia. Następnie stwierdzoną wadę należy niezwłocznie zgłosić Usługodawcy.

    § 3

    Obowiązki Klienta

    W przypadku zakupu szczególnych usług, których realizacja wymaga dodatkowych informacji. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza z pytaniami oraz do odpowiedzi na ewentualne pytania dodatkowe przesłane przez Usługodawcę. Punkt ten dotyczy szczególnie sprzedaży w sklepie usług dietetycznych.

    § 4

    Odstąpienie od umowy

    1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Usługodawcę (tj. Health Inn Med Sp. z o. o., ul. Kard. S. Wyszyńskiego 107 lok. 4, 50-307, adres e-mail: kontakt@inn-med.pl lub telefonicznie 511-580-570 – koszt połączenia według taryfy operatora) o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (poprzez pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępny tutaj). Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    2. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma prawo do zwrotu zapłaconej kwoty, z uwzględnieniem najtańszych kosztów dostawy. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym wpłynęła informacją o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu metod płatności wybranych podczas składania zamówienia lub przelewem na konto.

    3. W przypadku rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Klienta przed upływem terminu 14 dni od zakupu, klient będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń wykonanych tj. od chwili rozpoczęcia świadczenia usługi do chwili otrzymania informacji o odstąpieniu od niniejszej.

    4. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

     1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

     2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

     3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

     4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

     5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

     6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

     7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

     8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

     9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

     10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

     11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

     12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

     13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

     

    VII. PŁATNOŚCI INTERNETOWE

     § 1

    Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:

    1. Oczekująca – płatność oczekująca na wpłatę,

    2. Weryfikowana – płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,

    3. Do wykorzystania/Przedpłata – płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Usługodawcy,

    4. Dokonana – Płatność opłacona i potwierdzenie wysłane do Usługodawcy,

    5. Błędna – Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.

    6. Zwrócona – zwrócona Klientowi z konta Serwisu

    7. Panel transakcyjny – Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.

    § 2

    Postanowienia ogólne

    1. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

    2. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Usługodawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Usługodawcy.

    3. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.

    4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności DialCom24, PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki.

    5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.

    6. Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące:

     1. dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego

      • serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24

     2. dla płatności przelewem

      • bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.

     3. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie działania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

     4. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.

     5. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.

     6. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

     7. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.

     8. Przedpłaty

      1. Płatnik może zapłacić w Serwisie przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer Płatności i hasło wskazywane na stronie płatności Serwisu. Następnie należy wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób na dowolne konto Serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty – numer Płatności.

      2. Serwis może utworzyć przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do Serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas Płatnik może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli przedpłata taka nie powstanie w Serwisie w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia Płatności w Serwisie, Płatność tę należy reklamować personelowi Serwisu.

      3. Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym Przelewy24.

      4. Przedpłata może być użyta przez Płatnika do realizacji Płatności tylko wówczas, jeśli kwota przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru Płatności i hasła tej przedpłaty.

      5. Stan przedpłaty można sprawdzać na stronie serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata

      6. Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Akceptanta, bez konieczności ingerencji Płatnika, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Płatnikiem a Serwisem.

      7. Przedpłata Płatnika nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym Serwisu jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Płatnik może wystąpić o natychmiastowy zwrot przedpłaty.

     9. Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca.

    § 3

    Postanowienia dot. płatności

    Informacja dotycząca prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zawarta jest w informacji dotyczącej procedury reklamacyjnej, o której mowa w punkcie VII § 3 ust. 3 Regulaminu.

    Informacja dotycząca sądu właściwego do rozpoznawania sporów pomiędzy PayPro S.A. a Użytkownikiem zawarta jest w informacji dotyczącej procedury reklamacyjnej o której mowa w VII § 3 ust. 3 Regulaminu.

    Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).

    Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.

    PayPro S.A. w związku z wykonywaniem płatności poprzez serwis Przelewy24 przetwarza dane osobowe. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszonej na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny.

    Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Przelewy24 jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.

    Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Przelewy24.

     

    VIII. PRODUKTY LUB USŁUGI OBJĘTE PROMOCJĄ

    W szczególnych przypadkach zakupu produktów lub usług objętych promocją – akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu promocji dla danego produktu lub usługi

     

    IX. REKLAMACJE

    § 1

    Reklamacje dotyczące usług i produktów dostarczanych przez Usługodawcę

    1. Usługodawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

    2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Usługodawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

    3. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

    4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi oraz zakupionych produktów należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty kontakt@inn-med.pl.

    5. Reklamacje powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (podany przy rejestracji lub przy składaniu zamówienia), dane teleadresowe oraz treść reklamacji dotycząca zaistniałego problemu ze świadczoną usługą lub zakupionym produktem

    6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia oraz żądanie Klienta w związku z wadą.

    7. Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu do Usługodawcy.

    8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 Dni Roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Klienta podany przez niego w reklamacji.

    9. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagały uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W takim przypadku, termin, o którym mowa w rozdziale pkt. 9 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej informacji reklamacyjnej.

    § 2

    Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są oraz poprzez platformę ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oraz w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

    Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

     1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Usługodawcą.

     2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klient a Usługodawcą.

     3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

    § 3

    Reklamacje dotyczące płatności internetowych

    1. Reklamacje Płatności należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty).

    2. Serwis Przelewy24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

    3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje

     

    X. DANE OSOBOWE

    1. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą internetową.

    2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza z przepisami RODO, zgodnie z wewnętrzną polityką przydatności Usługodawcy (https://inn-med.pl/polityka-prywatnosci/) oraz klauzulą informacyjną RODO (https://inn-med.pl/rodo/), które są integralną częścią niniejszego regulaminu.

    3. Klient może otrzymywać na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji w module mailingowym informacje handlowe oraz inne treści o charakterze marketingowym o ile wyraził na nie zgodę:
     1. podczas rezerwacji wizyt on-line

     2. podczas składania zamówienia (zakupów w sklepie)

     3. poprzez dobrowolne zapisanie się do newsletter’a

     

    XI. PLIKI COOKIES

    W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików – w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę “ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ”).

    XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2020 roku.

    2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów poczty elektronicznej pod rygorem uznania doręczenia na ostatni znany adres za skuteczne.

    3. Usługodawca jest uprawiony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, Usługodawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

     1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu,

     2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu,

     3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności systemu świadczenia usług droga internetowa, w szczególności rozbudowy sklepu, systemu rezerwacji on-line.

     4. wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług,

     5. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,

     6. zmiany zakresu działalności Usługodawcy.

    4. Usługodawca poinformuje Klienta o planowanych zmianach Regulaminu przesyłając stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z informacją o planowanych zmianach postanowień. W przypadku otrzymania od Usługodawcy oświadczenia o zmianie Regulaminu, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianach Regulaminu. Uważa się, że Klient wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie złożył oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w tym terminie.

    5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w najszerszym dopuszczalnym zakresie w mocy i nadal są wiążące dla Klienta i Usługodawcy.

    6. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

    7. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.

    8. Klient ma prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej).

    9. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania zdjęć, tekstów oraz innych materiałów autorskich, jednocześnie informując o odpowiedzialności karnej za naruszenia przepisów wynikających z ww. aktu prawnego.

    10. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności (https://inn-med.pl/polityka-prywatnosci/) oraz klauzula informacyjna RODO (https://inn-med.pl/rodo/).